مطالب توسط admin

معرفی دوره ی دکتری بیوانفورماتیک

دکترای بیوانفورماتیک University of Tehran, Kish International Campus معرفی بیوانفورماتیک علم بین رشته ای در رابط های علوم بیولوژیکی، اطلاعاتی و محاسباتی است و از محاسبات برای درک بهتر زیست شناسی استفاده می کند. بیوانفورماتیک شامل تجزیه و تحلیل داده های زیستی، به ویژه DNA، RNA، و توالی پروتئین است. زمینه بیوانفورماتیک با رشد انفجاری […]