معرفی یک روش نوین بیوانفورماتیکی برای تعیین ژن های به ارث رسیده از والدین

معرفی روش های نوین بیوانفورماتیکی در تعیین ژن های موثر در بروز سرطان