نرم افزار های پیش بینی سمیت

پیش بینی بیوانفورماتیکی سمیت سلولی و ژنتیکی چگونه انجام می شود؟