مطالعه ی مکانسیم مهار پروتئین های ضروری ویروس آنفلوآنزا توسط مهار کننده ها: گامی به سوی توسعه ی داروهای نوین با اثربخشی گسترده 

دکتر پتیت بیوشیمیست دانشگاه باهاما به کمک همکاران خود به تشریح مکانیسم اتصال مهار کننده ها به پروتئین NS1 ویروس H7N9 پرداختند. ویروس مذکور در سال ۲۰۱۳ و بدنبال همه گیری آنفلوآنزای حاد پرندگان در چین گزارش شد. در همین سال ۱۶۲۵ نفر به آنفلوآنزای ناشی از سویه ی مذکور مبتلا و ۶۲۳ نفر از آن ها فوت شدند. اگر ویروس مذکور شدت عفونت زایی بالای در انسان ندارد اما وقوع سه جهش در ژنوم آن می تواند اثربخشی داروهای موجود را با چالش مواجه کرده و موجب همه گیری و بروز بیماری Xشود. این اصطلاح را متخصصان برای تشریح وضعیت همه گیری یک بیماری در جهان استفاده میکنند. دکتر پتیت و همکارانش در بررسی خود به نحوه ی اتصال دو مهار کننده موسوم به A22 و A9 پرداختند. آن ها متوجه شدند که ترکیبات مذکور با دو دومین مختلف از پروتئین NS1 وارد واکنش میشوند. آن ها اذعان کردند که ساختار دو مهار کننده ی مورد بررسی بسیار شبیه به پروتئین  CPSF30 متعلق به میزبان است. بنابراین فرضیه ی نخست آن ها مهار تکثیر ژنوم ویروس در نظر گرفته شد. به منظور بررسی دقیق تر مکانیسم مهار ترکیبات مذکور با تکنیک رزونانس مغناطیسی هسته (NMR) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بخش بطور خارق العاده ای نشان داد که آمینواسید های درگیر در برهمکنش پروتئین NS1 و مهار کننده ها در سویه های نزدیک به هم مشترک هستند. و این ایده ای برای طراحی داروهای وسیع الطیف است. نتیجه ی این پژوهش در نشریه ی بیوشیمی منتشر شده است.

Related image

منبع:

  1. Alex B. Kleinpeter, Alexander S. Jureka, Sally M. Falahat, Todd J. Green, Chad M. Petit. Structural analyses reveal the mechanism of inhibition of influenza virus NS1 by two antiviral compounds. Journal of Biological Chemistry, 2018; 293 (38): 14659 DOI: ۱۰٫۱۰۷۴/jbc.RA118.004012