تراریخته (ترانس ژنیک) چیست؟ خوب است یا بد؟

معرفی فناوری ویرایش ژنوم (Crisper-cas9)

آموزش دریافت مقالات پولی از sci-hub و Google scholar

لقاح آزمایشگاهی (ivf) چیست؟ چگونه انجام می شود؟

ژن درمانی چیست؟ چگونه انجام می شود؟ what is gene therapy

آیا شبیه سازی(کلونینگ) انسان امکان پذیر است؟

پوست مصنوعی چیست؟ چگونه تولید میشود؟ چه کاربردهایی دارد؟

بیماری های نادر جهان کدامند؟

آموزش نرم افزار مدیریت رفرنس ها Mendeley

غربالگری داروهای جدید بر اساس تشابه ساختاری