آدرس: دانشگاه اصفهان-مرکز کارآفرینی- شرکت زیست فناوری ژین طب

شماره  پشتیبانی: ۰۹۹۰۱۹۱۸۲۷۳

پذیرای نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان می باشیم