نام فایل: آموزش مقاله نویسی
زبان: فارسی
نوع فایل:متنی

نام فایل: آموزش نرم افزار EndNote
زبان: فارسی
نوع فایل:متنی

نام فایل: علت ناباروری و درمان های رایج آن
زبان: فارسی
نوع فایل:متنی

نام فایل: مقدمه ای بر فناوری کریسپر (Crispr cas9)
زبان: فارسی
نوع فایل:متنی

نام فایل: آموزش محلول سازی در آزمایشگاه
زبان: فارسی
نوع فایل:متنی

نام فایل: چکیده ی میکروبیولوژی
زبان: فارسی
نوع فایل:متنی

نام فایل: آشنایی با مفاهیم اصلی سلول های بنیادی
زبان: انگلیسی
نوع فایل:متنی